ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชุมชนนักปฏิบัติของคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (College of Christian Theology, Christian University of Thailand's Community of Practice)

ชุมชนแห่งนี้ต้องการให้ทุกท่านได้มีโอกาสคิด และนำเสนอตามหัวข้อที่น่าสนใจ ขอให้ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายด้วยครับ

“การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน”